Skip to content

PVDA-Brussel heeft 10 voorstellen om te strijden tegen discriminatie en racisme

De PVDA strijdt voor een stad op mensenmaat. Mathilde El Bakri, lijsttrekster van de PTB *PVDA in Brussel-Stad: «  Voor ons wil dat zeggen op maat van al die inwoners onafgezien hun oorsprong, cultuur of godsdienst. Vandaag zijn ongeveer 70 % van de Brusselse inwoners van vreemde afkomst. Deze superdiversiteit is een bron van rijkdom en biedt enorm veel troeven als wij er in slagen om aan iedereen gelijke kansen en rechten te geven. Maar dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloosheid, lage opleiding of slechte huisvesting is vandaag veel groter als u een andere kleur hebt of als u naam een vreemde oorsprong suggereert. PVDA komt af met een 10-puntenplan

De affaire Samira-Cécile die door PVDA werd bekend gemaakt, bracht de kwestie van de discriminatie op de arbeidsmarkt in de actualiteit in 2015. De personen van migratie afkomst zijn slachtoffer van discriminatie en structureel racisme bij het zoeken naar werk, maar ook bij het zoeken van een woning of een school, op straat, in de sportclub, aan de loketten van de administratie.

Mathilde El Bakri: «  Vandaag zien we hoe in onze stad de verschillen tussen de groepen met elkaar in concurrentie worden gezet om de aandacht van de echte verantwoordelijken voor het gebrek aan werk, huisvesting en sociale diensten in de stad af te wenden. PVDA verzet zich systematisch en consequent tegen deze politiek. Wij willen een stad waar er werk en kwaliteitsvolle en toegankelijke huisvesting is voor iedereen en waar het onderwijs de ongelijkheid uitschakelt in plaats van verscherpt. Wij denken dat we de besparingslogica moeten omdraaien om massaal in de sociale noden te investeren.

Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor gelijkheid in diversiteit. Het is alleen dan dat de gemeenschappen actief kunnen deelnemen en dat de fundamentele rechten voor iedereen gewaarborgd kunnen worden.Met PVDA willen we van Brussel een laboratorium maken. Een stad vol van interculturele uitwisselingen

om een internationale progressieve cultuur op te bouwen. In die zin kan Brussel als meertalige en multiculturele stad als voorbeeld dienen voor de rest van het land. Het moment voor een culturele ommezwaai is aangebroken. Onze stad moet de diversiteit omarmen als een rijkdom waarover we fier moeten zijn. Eerder dan ons te verdelen, moeten we de beste aspecten van elke cultuur integreren zodat ze een kracht en een troef vormen voor de Brusselaars. Daarom is een ambitieus plan tegen discriminatie en racisme nodig en dringend in onze stad. Wij hebben 10 concrete voorstellen hiervoor.

 

 

Actieplan van PVDA-Brussel tegen discriminatie en racisme.

1.We voorzien voldoende sociale diensten in de stad zodat de concurrentiedruk op de woonmarkt verkleint.

Wij willen voldoende openbare en sociale diensten ontwikkelen (OCMW, sociale huisvesting, werk, kwaliteitsvol onderwijs, medische huizen met gratis geneeskunde, enz.) om de concurrentie tussen de werkende mensen te stoppen. We denken dat we de besparingspoliltiek moeten omdraaien om meer te investeren in de sociale noden. Tientallen miljoenen uitgeven voor een commercieel centrum dat leeg dreigt te staan (zoals de PS-MR meerderheid wil in Brussel-Stad) of sociale woningen bouwen. De PVDA heeft gekozen: het zal sociale huisvesting worden.

 

2. We installeren wijkantennes die toegankelijk zijn om klacht in te dienen in geval van discriminatie.

We willen dat iedere buurthuis een antenne wordt waar de burgers klacht kunnen indienen en de gemeentelijke diensten kunnen waarschuwen. De administratieve formaliteiten moeten vereenvoudigd worden en de anonimiteit moet gewaarborgd worden: voor de mensen zonder papieren, voor kwetsbare personen, voor alle inwoners van deze stad.

 

3. We introduceren proactieve pratkijktesten om discriminatie vast te stellen en te sanctioneren, in de eerste plaats op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.

We willen dat de gemeente anti-discriminatie testen organiseert in eerste instantie op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, op een proactieve manier en met sancties (via bevoegde gewestelijke organen).

 

4. We aanvaarden geen racisme of discriminatie van de politie en andere diensten van openbare orde

De politie, maar ook de administratie en de openbare diensten, mogen niet de minste vorm van racisme en discriminatie toelaten. We zullen maatregelen nemen tegen de veralgemeende etnische profilering. Racistische handeling of voorstellen moeten verboden en gesanctioneerd worden. De verantwoordelijken moeten onberispelijk zijn en het voorbeeld tonen. Intensieve vormingen over het respect voor de diversiteit en de interculturaliteit moeten worden georganiseerd om het personeel te sensibiliseren.

 

5. We heffen het verbod op de hoofddoek op in de gemeentelijke diensten op op school

Het verbod op het dragen van de hoofddoek zowel op de werkplaats als op school, moet opgeheven worden. Dit verbod is onrechtvaardig en is een rem op de professionele inschakeling en de sociale emancipatie. De vrijheid van godsdienst en eredienst in de wet moet effectief zijn.

 

6. We willen dat het personeel van de van de gemeentelijke diensten en het gemeentelijk onderwijs de diversiteit van de stad weerspiegelt en quotas vastlegt.

We willen dat het personeel de diversiteit weerspiegelt die bestaat in de bevolking. We moeten ambitieuze quota’s vastleggen om deze doelstelling te bereiken. Dit moet ook gaan over gekwalificeerde jobs en staffuncties.

 

7. Dekoloniseer de openbare ruimte

Sinds de onafhankelijkheid van Congo heeft België niets gedaan aan het bewustzijn over de kolonisatie. In de openbare ruimte staan heel wat referenties naar de koloniale periode. We moeten ook de openbare ruimte dekoloniseren en ons daarbij steunen op de overwinning wat betreft het Lumumbaplein en recht doen aan de geschiedenis van de migraties in het kader van het schoolprogramma.

 

8. We investeren in intervulturele ontmoetingsplaatsen in de wijken op, in het buurtwerk en buurthuizen

Wij moeten meer menselijke en financiële middelen investeren in buurthuizen die de volksere cultuur in al haar diversiteit ontwikkelt. De gemeente moet meer gemeenschaps-en sociale werkers aanwerven die de verankerd zijn met de diversiteit en de wijken. We hebben nood om in de openbare ruimte vergaderingen te organiseren om samen over projecten te beslissen en om ze ook toe te laten op werkplekken en grotere wooneenheden.

 

9. We verdedigen een actieve interculturele politiek

Wij verdedigen een actieve, gelijkwaardige interculturele politiek, met aangepaste plaatsen voorzien voor de verschillende traditionele of religieuze feesten in de openbare ruimte. We willen de dialoog tussen de verschillende gemeenschappen organiseren, we willen ze op vlak van organisatie betrekken en ons maximaal steunen op de bruggenbouwers tussen de verschillende gemeenschappen.

 

10. We moedigen interculturele activiteiten aan

We willen een openbaar beleid dat actief promotie maakt voor het pluralisme. De promotie van een positieve kijk op de verschillende culturen en op de realiteit van de landen van herkomst van de verschillende inwoners van Brussel, is noodzakelijk.

 

debug info: this is the footer for domain brussel
debug info: this is the footer for domain for existing data