Skip to content

« Maak van Brussel een voorbeeldgemeente in de strijd tegen racisme en discriminatie »

De PVDA verheugt zich dat haar motie over de strijd tegen racisme en discriminatie vanavond op de agenda van de Brusselse gemeenteraad staat. Bruno Bauwens, gemeenteraadslid in de Stad Brussel: « In onze motie vragen we dat het gemeentebestuur de strijd tegen racisme aangaat en hiervoor concrete maatregelen treft. zoals praktijktests, het oprichten van een gemeentelijk loket waarslachtoffers laagdrempelig klacht kunnen indienen of nog het opheffen van het verbod op geloofstekens. »

Sinds 2017 laat een gewestelijke ordonnantie toe discriminatietesten uit te voeren op de arbeidsmarkt. « Het Gewest gaat pas over tot deze tests van het moment er voldoende klachten zijn. En daar knelt nu net het schoentje : in 9 van de 10 gevallen dienen slachtoffers geen klacht in », aldus Bruno Bauwens, die vindt dat de gemeente hierin een rol moet spelen. « Wij vragen dat de gemeente een loketinstalleert waar Brusselaars die slachtoffer zijn van discriminatie laagdrempelig klacht kunnen neerleggen. Ze moeten daar vervolgens doorverwezen worden naar de diensten of organisaties die hen kunnen begeleiden in hun initiatief om hun rechten te doen gelden. ».

In haar motie pleit de linkse partij ook voor het opheffen van het verbod op geloofs - of overtuigingstekens. « Een cruciale maatregel, zeker als men weet dat dat één derde van de Brusselse bedrijven kandidaat-werknemers op basis van hun uiterlijk bevoordelen. Toegang tot werk is een bijzonder belangrijke factor voor integratie. De stad weigert dit fundamenteel recht echter voor iedereen te garanderen. De huishoudelijke reglementen van Stad Brussel discrimineren personeelsleden immers door het verbod op een hoofddoek en tekenen enjuwelen die een religieuze of filosofische overtuiging uitdrukken. In de praktijk heeft dit verbod als gevolg dat vrouwen met een hoofddoek uitgesloten worden. »

Voor Bruno Bauwens moet de gemeente het voorbeeld geven en de integratie versterken in plaats van de uitsluiting te bevorderen. « Voor de PVDA raakt deze kwestie aan het recht op werk : een persoon moet aangeworven worden, enkel op basis van zijn of haar competenties. Wat ons interesseert is wat de werksters in hun hoofd hebben, niet wat ze op hun hoofd hebben. »

« Voor iedereen het recht op arbeid erkennen, onafhankelijk van zijn of haar (geloofs)overtuigingen, betekent het erkennen van het recht op emancipatie. Daartegenover staat: geen werk, geen inkomen, geen mogelijkheid om eigen levenskeuzes te maken, afhankelijk zijn en blijven en geen emancipatie. », besluit de PVDA-verkozene.

debug info: this is the footer for domain brussel
debug info: this is the footer for domain for existing data